Κεφάλαιο - HP Manualmart 8450xi Photo Printer Manual

Sponsored links

3.
Τοποθετήστε
την
κάρτα
μ
νή
μ
ης
στην
υποδοχή
μ
ε
τις
χάλκινες
επαφές
στρα
μμ
ένες
προς
τα
κάτω
ή
μ
ε
τις
μ
εταλλικές
οπές
για
τις
ακίδες
στρα
μμ
ένες
προς
τον
εκτυπωτή
.
4.
Σπρώξτε
απαλά
την
κάρτα
μ
νή
μ
ης
μ
έσα
στον
εκτυπωτή
μ
έχρι
να
στα
μ
ατήσει
.
Ο
εκτυπωτής
διαβάζει
την
κάρτα
μ
νή
μ
ης
και
,
κατόπιν
,
ε
μ
φανίζει
την
πρώτη
φωτογραφία
της
κάρτας
.
Εάν
χρησι
μ
οποιήσατε
την
ψηφιακή
φωτογραφική
μ
ηχανή
για
την
επιλογή
φωτογραφιών
στην
κάρτα
,
ο
εκτυπωτής
σάς
ρωτά
εάν
θέλετε
να
εκτυπώσετε
αυτές
τις
φωτογραφίες
.
Επιλογή
φωτογραφιών
Μπορείτε
να
επιλέξετε
μ
ία
ή
και
περισσότερες
φωτογραφίες
για
εκτύπωση
χρησι
μ
οποιώντας
τον
πίνακα
ελέγχου
του
εκτυπωτή
.
Επιλογή
φωτογραφίας
1.
Τοποθετήστε
μ
ια
κάρτα
μ
νή
μ
ης
.
2.
Πατήστε
τα
βέλη
Select Photos
(
Επιλογή
φωτογραφιών
)
ή
για
να
μ
εταβείτε
στη
φωτογραφία
που
θέλετε
να
εκτυπώσετε
.
Συ
μ
βουλή
Για
να
μ
ετακινηθείτε
γρήγορα
μ
εταξύ
των
φωτογραφιών
,
πατήστε
και
κρατήστε
πατη
μ
ένα
τα
βέλη
Select Photos
(
Επιλογή
φωτογραφιών
)
ή
.
3.
Πατήστε
το
κου
μ
πί
Select Photos
(
Επιλογή
φωτογραφιών
)
για
να
επιλέξετε
την
τρέχουσα
φωτογραφία
που
ε
μ
φανίζεται
στην
οθόνη
του
εκτυπωτή
.
Στην
αριστερή
κάτω
γωνία
της
οθόνης
του
εκτυπωτή
ε
μ
φανίζεται
ένα
ση
μ
άδι
ελέγχου
που
επιση
μ
αίνει
ότι
η
φωτογραφία
έχει
επιλεγεί
για
εκτύπωση
.
Πατήστε
επανειλη
μμ
ένα
το
κου
μ
πί
Select Photos
(
Επιλογή
φωτογραφιών
)
για
να
εκτυπώσετε
περισσότερα
από
ένα
αντίγραφα
της
φωτογραφίας
.
∆ίπλα
από
το
ση
μ
άδι
ελέγχου
ε
μ
φανίζεται
ένας
αριθ
μ
ός
που
επιση
μ
αίνει
πόσα
αντίγραφα
της
φωτογραφίας
θα
εκτυπωθούν
.
Πατήστε
το
κου
μ
πί
Cancel
(
Άκυρο
)
για
να
ελαττώσετε
τον
αριθ
μ
ό
των
αντιγράφων
κατά
ένα
.
4.
Για
να
επιλέξετε
περισσότερες
φωτογραφίες
,
επαναλάβετε
τα
παραπάνω
βή
μ
ατα
.
Κατάργηση
της
επιλογής
μ
ιας
φωτογραφίας
1.
Πατήστε
τα
βέλη
Select Photos
(
Επιλογή
φωτογραφιών
)
ή
για
να
μ
εταβείτε
στη
φωτογραφία
για
την
οποία
θέλετε
να
καταργήσετε
την
επιλογή
.
2.
Πατήστε
το
κου
μ
πί
Cancel
(
Άκυρο
).
Η
κατάργηση
επιλογής
των
φωτογραφιών
δεν
τις
διαγραφεί
από
την
κάρτα
μ
νή
μ
ης
.
Εκτύπωση
επιλεγ
μ
ένων
φωτογραφιών
Μπορείτε
να
εκτυπώσετε
φωτογραφίες
από
μ
ια
κάρτα
μ
νή
μ
ης
ή
απευθείας
από
μ
ια
φωτογραφική
μ
ηχανή
PictBridge
ή
μ
ια
ψηφιακή
φωτογραφική
μ
ηχανή
ά
μ
εσης
εκτύπωσης
της
HP.
Μπορείτε
να
εκτυπώσετε
επιλεγ
μ
ένες
φωτογραφίες
,
όλες
τις
φωτογραφίες
,
επιλεγ
μ
ένες
φωτογραφίες
σε
μ
ια
σελίδα
δειγ
μ
άτων
ή
μ
ια
σειρά
Κεφάλαιο
2
26
HP Photosmart 8400 series

Sponsored links