Κεφάλαιο - HP Manualmart 8450xi Photo Printer Manual

Sponsored links

Λειτουργία
του
λογισ
μ
ικού
Πού
θα
βρείτε
πληροφορίες
πλήρη
έλεγχο
του
αποτελέσ
μ
ατος
της
εκτύπωσης
των
φωτογραφιών
σας
.
Μπορείτε
να
κάνετε
τα
εξής
:
Να
κάνετε
γρήγορες
εκτυπώσεις
πρόχειρης
ποιότητας
ώστε
να
εξοικονο
μ
ήσετε
μ
ελάνη
και
μ
έσα
εκτύπωσης
φωτογραφιών
Να
μ
άθετε
τρόπους
καλύτερης
αξιοποίησης
του
εκτυπωτή
και
των
ψηφιακών
σας
φωτογραφιών
Να
χρησι
μ
οποιήσετε
τις
προηγ
μ
ένες
ρυθ
μ
ίσεις
χρώ
μ
ατος
ώστε
να
κάνετε
εκτυπώσεις
μ
ε
την
καλύτερη
δυνατή
ποιότητα
και
επιλέξτε
το
πλαίσιο
What's This?
(
Τι
είναι
...)
για
περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά
μ
ε
τη
συγκεκρι
μ
ένη
επιλογή
.
Macintosh
:
Επιλέξτε
Help
>
Mac Help
στο
Finder,
και
κατόπιν
επιλέξτε
Library
>
HP Photosmart Printer Help
.
HP Instant Share
Με
το
HP Instant Share μ
πορείτε
να
μ
οιραστείτε
τις
φωτογραφίες
σας
μ
ε
φίλους
και
συγγενείς
.
Με
το
λογισ
μ
ικό
HP Instant Share μ
πορείτε
να
εκτελείτε
εύκολα
τις
παρακάτω
εργασίες
:
Αποστολή
εικόνων
μ
έσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρο
μ
είου
μ
ε
χρήση
του
HP Instant Share,
χωρίς
μ
εγάλα
συνη
μμ
ένα
αρχεία
∆η
μ
ιουργία
ηλεκτρονικών
άλ
μ
που
μ
για
να
μ
οιράζεστε
,
να
οργανώνετε
και
να
αποθηκεύετε
τις
φωτογραφίες
σας
Ηλεκτρονική
παραγγελία
εκτυπώσεων
επαγγελ
μ
ατικής
ποιότητας
(
η
διαθεσι
μ
ότητα
της
υπηρεσίας
διαφέρει
ανά
χώρα
/
περιοχή
)
Για
περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά
μ
ε
τη
χρήση
του
HP Instant Share μ
ε
το
συγκεκρι
μ
ένο
μ
οντέλο
του
εκτυπωτή
σας
,
ανατρέξτε
στην
ενότητα
Σύνδεση
μ
έσω
HP Instant Share
.
Windows
:
Στη
βοήθεια
που
ε
μ
φανίζεται
στην
οθόνη
,
πατήστε
Use the HP Image
Zone
(
Χρήση
του
HP Image Zone)
και
στη
συνέχεια
Share your images using
HP Instant Share
(
Κοινή
χρήση
των
εικόνων
σας
μ
ε
το
HP Image Share).
Για
να
χρησι
μ
οποιήσετε
το
HP Instant
Share
στα
Windows,
ανοίξτε
το
HP Image Zone,
επιλέξτε
μ
ία
ή
περισσότερες
φωτογραφίες
και
στη
συνέχεια
επιλέξτε
την
καρτέλα
HP Instant Share
.
Macintosh
:
Ανοίξτε
το
HP Instant Share
και
ακολουθήστε
τις
οδηγίες
που
ε
μ
φανίζονται
στην
οθόνη
.
Για
να
χρησι
μ
οποιήσετε
το
HP Instant
Share
σε
περιβάλλον
Macintosh,
πατήστε
και
κρατήστε
πατη
μ
ένο
το
κου
μ
πί
HP Photosmart Menu
(
Μενού
HP Photosmart)
στο
σταθ
μ
ό
σύνδεσης
και
επιλέξτε
HP Instant Share
από
το
αναδυό
μ
ενο
μ
ενού
.
Κεφάλαιο
2
(
συνέχεια
)
32
HP Photosmart 8400 series

Sponsored links