Παράρτη - HP Manualmart 8450xi Photo Printer Manual

Sponsored links

2.
Συνδέστε
το
καλώδιο
ethernet
σε
μ
ια
κενή
θύρα
του
διανο
μ
έα
,
δρο
μ
ολογητή
ή
μ
εταγωγέα
.
Αφού
τελειώσετε
μ
ε
την
σύνδεση
του
εκτυπωτή
στο
δίκτυο
,
προχωρήστε
μ
ε
την
εγκατάσταση
του
λογισ
μ
ικού
του
εκτυπωτή
.
∆εν
είναι
δυνατή
η
εκτύπωση
εάν
δεν
εγκαταστήσετε
το
λογισ
μ
ικό
.
Εγκατάσταση
του
λογισ
μ
ικού
του
εκτυπωτή
σε
υπολογιστή
Windows
Εγκατάσταση
του
λογισ
μ
ικού
του
εκτυπωτή
σε
υπολογιστή
Macintosh
Εγκατάσταση
του
λογισ
μ
ικού
του
εκτυπωτή
σε
υπολογιστή
Windows
Ση
μ
είωση
Ρυθ
μ
ίστε
τον
εκτυπωτή
όπως
περιγράφεται
στις
σχετικές
οδηγίες
που
περιλα
μ
βάνονται
στη
συσκευασία
.
Ο
χρόνος
εγκατάστασης
ποικίλλει
από
20
λεπτά
(Windows XP)
έως
1
ώρα
(Windows 98),
ανάλογα
μ
ε
το
διαθέσι
μ
ο
χώρο
στο
σκληρό
δίσκο
και
την
ταχύτητα
του
επεξεργαστή
του
υπολογιστή
.
Βεβαιωθείτε
ότι
έχετε
ήδη
συνδέσει
τον
εκτυπωτή
στο
δίκτυο
μ
ε
ένα
καλώδιο
ethernet
προτού
ξεκινήσετε
την
εγκατάσταση
.
Ση
μ
είωση
Το
λογισ
μ
ικό
του
εκτυπωτή
πρέπει
να
εγκατασταθεί
όπως
περιγράφεται
σε
αυτή
την
ενότητα
σε
κάθε
υπολογιστή
του
δικτύου
από
τον
οποίο
θέλετε
να
μ
πορείτε
να
τυπώνετε
στον
εκτυπωτή
Photosmart 8400 series.
Μετά
την
εγκατάσταση
,
η
εκτύπωση
γίνεται
μ
ε
τον
ίδιο
τρόπο
όπως
και
μ
ε
τη
σύνδεση
USB.
Συ
μ
βουλή
Μην
χρησι
μ
οποιήσετε
το
βοηθητικό
πρόγρα
μμ
α
Add Printer
(
Προσθήκη
εκτυπωτή
)
στον
πίνακα
ελέγχου
των
Windows
για
την
εγκατάσταση
του
λογισ
μ
ικού
του
εκτυπωτή
.
Πρέπει
να
χρησι
μ
οποιήσετε
το
πρόγρα
μμ
α
εγκατάστασης
της
HP
για
να
γίνει
σωστά
η
εγκατάσταση
του
εκτυπωτή
σε
δίκτυο
.
Παράρτη
μ
α
α
42
HP Photosmart 8400 series

Sponsored links