Παράρτη - HP Manualmart 8450xi Photo Printer Manual

Sponsored links

δικτύου
.
Μπορείτε
επίσης
να
ε
μ
φανίσετε
μ
ια
σύνοψη
των
επιλεγ
μ
ένων
ρυθ
μ
ίσεων
δικτύου
στον
ίδιο
τον
εκτυπωτή
.
Για
να
τυπώσετε
μ
ια
αναλυτική
σελίδα
δια
μ
όρφωσης
δικτύου
1.
Πατήστε
Menu
(
Μενού
)
στον
εκτυπωτή
.
2.
Επιλέξτε
Tools
(
Εργαλεία
)
και
πατήστε
OK
.
3.
Επιλέξτε
Network
(
∆ίκτυο
)
και
πατήστε
OK
.
4.
Επιλέξτε
Print detailed report
(
Εκτύπωση
λεπτο
μ
ερούς
αναφοράς
)
και
πατήστε
OK
.
Για
να
προβάλετε
μ
ια
σύνοψη
των
ρυθ
μ
ίσεων
δικτύου
1.
Πατήστε
Menu
(
Μενού
)
στον
εκτυπωτή
.
2.
Επιλέξτε
Tools
(
Εργαλεία
)
και
πατήστε
OK
.
3.
Επιλέξτε
Network
(
∆ίκτυο
)
και
πατήστε
OK
.
4.
Επιλέξτε
Display summary
(
Ε
μ
φάνιση
σύνοψης
)
και
πατήστε
OK
.
Παράρτη
μ
α
α
46
HP Photosmart 8400 series

Sponsored links