Παράρτη - HP Manualmart 8450xi Photo Printer Manual

Sponsored links

Αφού
λήξει
η
περίοδος
δωρεάν
τηλεφωνικής
υποστήριξης
, μ
πορείτε
και
πάλι
να
απολα
μ
βάνετε
τις
υπηρεσίες
υποστήριξης
της
HP
αλλά
μ
ε
χρέωση
.
Επικοινωνήστε
μ
ε
τον
αντιπρόσωπο
της
HP
ή
καλέστε
τον
αριθ
μ
ό
υποστήριξης
στη
χώρα
/
περιοχή
σας
για
τις
διαθέσι
μ
ες
επιλογές
υποστήριξης
.
Για
να
λάβετε
τεχνική
υποστήριξη
από
την
HP μ
έσω
τηλεφώνου
,
καλέστε
το
κατάλληλο
τηλεφωνικό
κέντρο
τεχνικής
υποστήριξης
της
περιοχής
σας
.
Εφαρ
μ
όζονται
οι
κανονικές
χρεώσεις
των
τηλεφωνικών
εταιρειών
.
∆υτική
Ευρώπη
:
Οι
πελάτες
σε
Αυστρία
,
Βέλγιο
,
∆ανία
,
Ισπανία
,
Γαλλία
,
Γερ
μ
ανία
,
Ιρλανδία
,
Ιταλία
,
Ολλανδία
,
Νορβηγία
,
Πορτογαλία
,
Φινλανδία
,
Σουηδία
,
Ελβετία
και
Βρετανία
πρέπει
να
μ
εταβούν
στη
διεύθυνση
www.hp.com/support
για
να
βρουν
τους
αριθ
μ
ούς
τηλεφωνικής
υποστήριξης
για
τη
χώρα
τους
.
Παράρτη
μ
α
β
48
HP Photosmart 8400 series

Sponsored links