Παράρτη - HP Manualmart 8450xi Photo Printer Manual

Sponsored links

Το
λειτουργικό
σύστη
μ
α
του
υπολογιστή
.
Την
έκδοση
του
προγρά
μμ
ατος
οδήγησης
του
εκτυπωτή
:
Windows PC:
Για
να
δείτε
την
έκδοση
του
προγρά
μμ
ατος
οδήγησης
του
εκτυπωτή
,
κάντε
δεξί
κλικ
στο
εικονίδιο
της
HP
στη
γρα
μμ
ή
εργασιών
των
Windows
και
επιλέξτε
About
(
Σχετικά
).
Macintosh:
Για
να
δείτε
την
έκδοση
του
προγρά
μμ
ατος
οδήγησης
του
εκτυπωτή
,
χρησι
μ
οποιήστε
το
παράθυρο
διαλόγου
Print (
Εκτύπωση
).
Τα
μ
ηνύ
μ
ατα
που
ε
μ
φανίζονται
στην
οθόνη
του
εκτυπωτή
ή
στην
οθόνη
του
υπολογιστή
.
Τις
απαντήσεις
στα
ακόλουθα
ερωτή
μ
ατα
:
Το
περιστατικό
για
το
οποίο
καλείτε
έχει
ε
μ
φανιστεί
και
στο
παρελθόν
;
Μπορείτε
να
προκαλέσετε
ξανά
το
περιστατικό
;
Εγκαταστήσατε
νέο
υλικό
ή
λογισ
μ
ικό
στον
υπολογιστή
σας
την
περίοδο
που
συνέβη
το
περιστατικό
;
∆ήλωση
περιορισ
μ
ένης
εγγύησης
Η
δήλωση
περιορισ
μ
ένης
ευθύνης
περιλα
μ
βάνεται
ξεχωριστά
στη
συσκευασία
.
Παράρτη
μ
α
β
50
HP Photosmart 8400 series

Sponsored links