Κεφάλαιο - HP Manualmart 8450xi Photo Printer Manual

Sponsored links

Πίνακας
ελέγχου
1.
On (E
νεργοποίηση
)
Πατήστε
αυτό
το
κου
μ
πί
για
να
ενεργοποιήσετε
τον
εκτυπωτή
ή
για
να
τον
θέσετε
σε
λειτουργία
εξοικονό
μ
ησης
ενέργειας
.
2.
Save (
Αποθήκευση
)
Πατήστε
αυτό
το
κου
μ
πί
για
να
αποθηκεύσετε
φωτογραφίες
από
μ
ια
κάρτα
μ
νή
μ
ης
σε
έναν
υπολογιστή
.
3.
HP Instant Share
Πατήστε
αυτό
το
κου
μ
πί
για
να
στείλετε
μ
ια
φωτογραφία
μ
έσω
e-mail
ή
μ
έσω
του
δικτύου
(
εφόσον
υπάρχει
).
Για
περισσότερες
πληροφορίες
,
ανατρέξτε
στην
ενότητα
Σύνδεση
μ
έσω
HP Instant
Share
.
4.
Βέλη
Select Photos (
Επιλογή
φωτογραφιών
)
Χρησι
μ
οποιήστε
αυτά
τα
βέλη
για
να
μ
ετακινηθείτε
μ
εταξύ
των
φωτογραφιών
σε
μ
ια
κάρτα
μ
νή
μ
ης
.
5.
Select Photos (
Επιλογή
φωτογραφιών
)
Χρησι
μ
οποιήστε
αυτό
το
κου
μ
πί
για
να
επιλέξετε
την
τρέχουσα
φωτογραφία
που
ε
μ
φανίζεται
στην
οθόνη
ή
το
καρέ
βίντεο
,
που
θέλετε
να
εκτυπώσετε
.
6.
Cancel (
Άκυρο
)
Πατήστε
αυτό
το
κου
μ
πί
για
να
καταργήσετε
την
επιλογή
φωτογραφιών
,
για
να
κλείσετε
ένα
μ
ενού
ή
για
να
στα
μ
ατήσετε
μ
ια
ενέργεια
που
ξεκινήσατε
.
7.
Zoom (
Ζου
μ)
Πατήστε
αυτό
το
κου
μ
πί
για
να
ενεργοποιήσετε
τη
λειτουργία
ζου
μ
και
να
μ
εγεθύνετε
την
τρέχουσα
φωτογραφία
που
ε
μ
φανίζεται
,
καθώς
και
για
να
Κεφάλαιο
1
(
συνέχεια
)
6
HP Photosmart 8400 series

Sponsored links